Gedragscode ODI

ODI hanteert een gedragscode voor de leiders en begeleiders die namens de vereniging het sportaanbod uitvoeren

In gevallen waarin u van mening bent dat de gedragscode, zoals die hieronder is beschreven, niet nageleefd wordt kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.

 ONZE GEDRAGSCODE

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de pupil niet bij hem/haar thuis.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van elke vorm van agressie of intimidatie ten opzichte van de pupil
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel  of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal  tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend  en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals bv. de kleedkamer
 8. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij/zij  verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De begeleider geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct)  in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest  van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

GEDRAGSREGELS

Wij vragen van alle medewerkers, leden, ouders en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de gedragsregels.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

 

Laatst gewijzigd: 23-05-2019 20:15

Agenda

Paaseiren verkopen
Zaterdag 28 maart

Wedstrijden
Voor alle wedstrijden klikt u hier

ODI Leimuiden

Bij ons kun je terecht voor:
- Recreatie gymnastiek
- Kleutergymastiek
- 50+ gymnastiek
- Selectieturnen
- Danslessen vanaf 3 jaar en ouder

Privacy

Sporthal

Sporthal Het Spant
Larikslaan 20
2451 BV Leimuiden
0172-508745

Bestuur

Alle informatie omtrent het bestuur is te vinden op de bestuurs pagina.

Klik hier om naar de bestuur pagina te gaan.