Privacy

Informatie op de website

Gymnastiekvereniging ODI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij
doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.
ODI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt (zoals bijvoorbeeld voor de groepsindeling, het verstrekken van informatie en voor de
  contributie). De doelen en de gegevens die wij vastleggen, zijn beschreven in het privacybeleid
  van de vereniging. Deze kunt u opvragen bij de voorzitter.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld voor het organiseren van
  wedstrijden).
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
  deze respecteren.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct
aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover
met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Laatst gewijzigd: 05-06-2018 13:56

Agenda

Paaseiren verkopen
Zaterdag 28 maart

Wedstrijden
Voor alle wedstrijden klikt u hier

ODI Leimuiden

Bij ons kun je terecht voor:
- Recreatie gymnastiek
- Kleutergymastiek
- 50+ gymnastiek
- Selectieturnen
- Danslessen vanaf 3 jaar en ouder

Privacy

Sporthal

Sporthal Het Spant
Larikslaan 20
2451 BV Leimuiden
0172-508745

Bestuur

Alle informatie omtrent het bestuur is te vinden op de bestuurs pagina.

Klik hier om naar de bestuur pagina te gaan.